tel: Warszawa + 48 733 843 423; Wrocław +48 572 838 733 email: biuro@zoofizjoterapia.edu.pl

Statut

Studium Fizjoterapii Zwierząt
Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego

Statut

§ 1
Studium Fizjoterapii Zwierząt, zwane dalej Placówką, jest niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego, która prowadzi kursy, seminaria oraz praktyki zawodowe dla osób dorosłych, umożliwiające uzupełnienie wiedzy, zdobywanie i doskonalenie umiejętności zawodowych, w szczególności związanych z pracą ze zwierzętami
§ 2
Studium Fizjoterapii Zwierząt realizuje swoje zadania poprzez:
organizację kursów
organizację seminariów
organizację praktyk zawodowych
stosowanie w kształceniu nowoczesnych metod, technik audiowizualnych, technologii informatycznych
zaspokajanie potrzeb społecznych w zakresie podnoszenia i doskonalenia kwalifikacji zawodowych oraz uzupełniania wiedzy i rozwoju ogólnego słuchaczy
§ 3
Osobą prowadzącą placówkę, a jednocześnie jej założycielem i właścicielem, jest Małgorzata Kizerwetter
§ 4
Organem placówki jest Dyrektor. Dyrektorem placówki jest mgr Małgorzata Kizerwetter. Do zadań dyrektora placówki należy:
organizacja pracy placówki od strony merytorycznej i dydaktycznej
organizacja i nadzór kursów
rekrutacja kadry dydaktycznej
nadzór nad procesem rekrutacji słuchaczy
zapewnienie programów nauczania i planów zajęć
nadzór wewnętrzny w celu podnoszenia jakości prowadzonych zajęć
reprezentowanie placówki na zewnątrz
§ 5
Podstawową jednostką struktury organizacyjnej placówki jest grupa dydaktyczna, która realizuje zajęcia zgodnie z harmonogramem opracowanym odrębnie dla każdego prowadzonego kursu. Grupa tworzona jest według kolejności zgłoszeń słuchaczy, podczas trwania naboru, z uwzględnieniem poziomu umiejętności słuchacza. Po ukończeniu kursu słuchacze otrzymują zaświadczenia, które są określone odrębnymi przepisami i zarejestrowane w rejestrze wydawanych zaświadczeń.
Uczestnicy seminariów otrzymują zaświadczenie o uczestnictwie w seminarium, a osoby odbywające praktyki, zaświadczenie o odbyciu praktyk.
§ 6
Do obowiązków wykładowców należy:
opracowywanie skryptów i innych materiałów szkoleniowych
rzetelne przygotowanie się do zajęć
prowadzenie wyznaczonych seminariów, warsztatów i praktyk
dostosowywanie się do wymagań słuchaczy i dyrekcji placówki, w szczególności w zakresie sposobu prowadzenia zajęć i realizacji programu,
przeprowadzanie egzaminów
dbanie o dobre imię placówki
stosowanie nowoczesnych i atrakcyjnych metod nauczania
ciągłe podnoszenie swoich kwalifikacji poprzez uczestnictwo w konferencjach, seminariach oraz warsztatach zawodowych
podczas seminariów i zajęć stacjonarnych – przestrzeganie zasad i przepisów BHP i P. Poż.
§ 7
Wykładowcy mają prawo do:
pracy w odpowiednich warunkach
opieki metodycznej ze strony dyrekcji placówki
dostępu do programu nauczania przedmiotów
otrzymywania wynagrodzenia za swoją pracę zgodnie z podpisanymi umowami
zgłaszania uwag i wniosków do dyrektora placówki
§ 8
Prawa i obowiązki słuchaczy określają odrębnie zawierane umowy i regulamin placówki.
Ponadto słuchacze mają prawo do:
wpływu na program i sposób prowadzenia zajęć
bezpłatnych materiałów szkoleniowych

Do obowiązków słuchaczy należy:
stosowanie się do regulaminu obowiązującego w placówce
czynne uczestnictwo w zajęciach
regulowanie należności za naukę w terminach i kwotach ustalonych w regulaminie placówki i w odrębnych umowach
poddawanie się egzaminom końcowym (jeśli dane szkolenie tego wymaga)
dbanie o dobre imię placówki
podczas zajęć przestrzeganie zasad i przepisów BHP i P. Poż.
§ 9
Dyrektor placówki ma prawo nałożenia kary dyscyplinarnej, łącznie ze skreśleniem z listy słuchaczy, w przypadku, gdy słuchacz:
stawia się na zajęcia pod wpływem alkoholu
stawia się na zajęcia pod wpływem innych środków odurzających
uniemożliwia prowadzenie zajęć poprzez nieodpowiednie zachowanie
nie stosuje się do regulaminu placówki
nie wniósł w wyznaczonym terminie opłaty za wybraną formę zajęć
W przypadku skreślenia z listy uczestników kursu, słuchaczowi nie przysługuje prawo do zwrotu żadnej części opłaty za kurs.
§ 10
Środki finansowe na działalność placówki są uzyskiwane z opłat wnoszonych przez słuchaczy za kursy oraz z wpływów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Małgorzatę Kizerwetter.
§ 11
Prowadzenie rozliczeń finansowych placówki należy do osoby prowadzącej placówkę lub do powołanych przez nią osób.
§ 12
Warunkiem przyjęcia na kursy organizowane przez placówkę jest:
osiągnięcie pełnoletności
posiadanie wykształcenia średniego o dowolnym kierunku
złożenie formularza zgłoszeniowego
uiszczenie stosownej opłaty
Przyjęcia na kursy stacjonarne, seminaria i praktyki odbywają się według kolejności zgłoszeń, stosownie do ilości miejsc na danym szkoleniu.