Studium Fizjoterapii Zwierząt
Niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego

Regulamin

1. Dokonanie rezerwacji i zakupu formy zajęć jest jednoznaczne z zapoznaniem się z programem wybranej formy zajęć i akceptacją warunków uczestnictwa w zajęciach oraz z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

2. Uczestnik, dokonując zgłoszenia na kurs, zobowiązuje się:
a) Aktywnie uczestniczyć w kursie
b) Dokonywać regularnie opłat za poszczególne etapy kursu zgodnie z harmonogramem opłat zawartym w umowie
c) W przypadku konieczności przerwania na pewien czas kursu lub rezygnacji, niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Studium Fizjoterapii Zwierząt

3. Brak kontaktu Uczestnika z Placówką w okresie przekraczającym 3 miesiące jest równoznaczne z jego rezygnacją w uczestnictwa i z tego tytułu nie przysługują uczestnikowi żadne roszczenia.

4. W przypadku rezygnacji z kursu, po dokonaniu wpłaty, zastosowane zostaną poniższe warunki. Rezygnacja w terminie:
a) do minimum 30 dni przed rozpoczęciem kursu zwrot wpłaconej kwoty po potrąceniu kosztów manipulacyjnych (300 zł)
b) do 20 dni przed rozpoczęciem kursu zwrot 50% wpłaconej kwoty
c) do 7 dni przed rozpoczęciem kursu zwrot 10% wpłaconej kwoty

5. Wniesiona opłata za kurs nie podlega zwrotowi w przypadku:

a) powiadomienia o rezygnacji z kursu w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem kursu
b) niepowiadomienia o rezygnacji
c) rozpoczęcia kursu

6. W przypadku konieczności odwołania zajęć z przyczyn niezależnych od organizatora, Studium Fizjoterapii Zwierząt zastrzega sobie prawo do rozwiązania grupy. Wszyscy zainteresowani zostaną o tym powiadomieni natychmiast po zaistnieniu takiej sytuacji. Wszyscy Uczestnicy, którzy dokonali wpłaty a grupa została rozwiązana, otrzymają zwrot wpłaty w ciągu 72 godzin od daty wskazania przez Uczestnika numeru konta, na które ma być dokonany zwrot. Zwroty będą dokonywane wyłącznie na wskazane przez Uczestnika konto bankowe.

7. Rezerwacji miejsca na kursie dokonuje się mailowo poprzez wysłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego. Warunkiem potwierdzenia rezerwacji jest przesłanie własnoręcznie podpisanej umowy na wskazany adres oraz wniesienie stosownej opłaty, zależnej od kursu.

8. Placówka zastrzega sobie prawo do anulowania niezapłaconej w wyznaczonym terminie rezerwacji. Jeżeli rezerwacja dokonywana jest później niż 14 dni przed rozpoczęciem kursu, wówczas płatność musi zostać dokonana tego samego dnia.

9. Płatności za kursy zoofizjoterapii można dokonywać w ratach.

10. Dyrektor placówki ma prawo nałożenia kary dyscyplinarnej, łącznie ze skreśleniem z listy słuchaczy, w przypadku, gdy słuchacz:
a) stawia się na zajęcia pod wpływem alkoholu
b) stawia się na zajęcia pod wpływem innych środków odurzających
c) uniemożliwia prowadzenie zajęć poprzez nieodpowiednie zachowanie
d) nie stosuje się do regulaminu placówki
e) nie wniósł w wyznaczonym terminie opłaty za wybraną formę zajęć
11. W przypadku skreślenia z listy uczestników kursu, słuchaczowi nie przysługuje prawo do zwrotu żadnej części opłaty za kurs.