Studium Fizjoterapii Zwierząt
Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego

Statut

§ 1

Studium Fizjoterapii Zwierząt, zwane dalej Placówką, jest niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego, która prowadzi kursy, seminaria oraz praktyki zawodowe dla osób dorosłych, umożliwiające uzupełnienie wiedzy, zdobywanie i doskonalenie umiejętności zawodowych, w szczególności związanych z pracą ze zwierzętami.

§ 2

Studium Fizjoterapii Zwierząt realizuje swoje zadania poprzez:

 • organizację kursów
 • organizację seminariów
 • organizację praktyk zawodowych
 • stosowanie w kształceniu nowoczesnych metod, technik audiowizualnych, technologii informatycznych
 • zaspokajanie potrzeb społecznych w zakresie podnoszenia i doskonalenia kwalifikacji zawodowych oraz uzupełniania wiedzy i rozwoju ogólnego słuchaczy

§ 3

Osobą prowadzącą placówkę, a jednocześnie jej założycielem i właścicielem, jest Małgorzata Kizerwetter.

§ 4

Organem placówki jest Dyrektor. Dyrektorem placówki jest mgr Małgorzata Kizerwetter. Do zadań dyrektora placówki należy:

 • organizacja pracy placówki od strony merytorycznej i dydaktycznej
 • organizacja i nadzór kursów
 • rekrutacja kadry dydaktycznej
 • nadzór nad procesem rekrutacji słuchaczy
 • zapewnienie programów nauczania i planów zajęć
 • nadzór wewnętrzny w celu podnoszenia jakości prowadzonych zajęć
 • reprezentowanie placówki na zewnątrz

§ 5

Podstawową jednostką struktury organizacyjnej placówki jest grupa dydaktyczna, która realizuje zajęcia zgodnie z harmonogramem opracowanym odrębnie dla każdego prowadzonego kursu. Grupa tworzona jest według kolejności zgłoszeń słuchaczy, podczas trwania naboru, z uwzględnieniem poziomu umiejętności słuchacza. Po ukończeniu kursu słuchacze otrzymują zaświadczenia, które są określone odrębnymi przepisami i zarejestrowane w rejestrze wydawanych zaświadczeń.
Uczestnicy seminariów otrzymują zaświadczenie o uczestnictwie w seminarium, a osoby odbywające praktyki, zaświadczenie o odbyciu praktyk.

§ 6

Do obowiązków wykładowców należy:

 • opracowywanie skryptów i innych materiałów szkoleniowych
 • rzetelne przygotowanie się do zajęć
 • prowadzenie wyznaczonych seminariów, warsztatów i praktyk
 • dostosowywanie się do wymagań słuchaczy i dyrekcji placówki, w szczególności w zakresie sposobu prowadzenia zajęć i realizacji programu,
 • przeprowadzanie egzaminów
 • dbanie o dobre imię placówki
 • stosowanie nowoczesnych i atrakcyjnych metod nauczania
 • ciągłe podnoszenie swoich kwalifikacji poprzez uczestnictwo w konferencjach, seminariach oraz warsztatach zawodowych
 • podczas seminariów i zajęć stacjonarnych – przestrzeganie zasad i przepisów BHP i P. Poż.

§ 7

Wykładowcy mają prawo do:

 • pracy w odpowiednich warunkach
 • opieki metodycznej ze strony dyrekcji placówki
 • dostępu do programu nauczania przedmiotów
 • otrzymywania wynagrodzenia za swoją pracę zgodnie z podpisanymi umowami
 • zgłaszania uwag i wniosków do dyrektora placówki

§ 8

Prawa i obowiązki słuchaczy określają odrębnie zawierane umowy i regulamin placówki.
Ponadto słuchacze mają prawo do:

 • wpływu na program i sposób prowadzenia zajęć
 • bezpłatnych materiałów szkoleniowych

Do obowiązków słuchaczy należy:

 • stosowanie się do regulaminu obowiązującego w placówce
 • czynne uczestnictwo w zajęciach
 • regulowanie należności za naukę w terminach i kwotach ustalonych w regulaminie placówki i w odrębnych umowach
 • poddawanie się egzaminom końcowym (jeśli dane szkolenie tego wymaga)
 • dbanie o dobre imię placówki
 • podczas zajęć przestrzeganie zasad i przepisów BHP i P. Poż.

§ 9

Dyrektor placówki ma prawo nałożenia kary dyscyplinarnej, łącznie ze skreśleniem z listy słuchaczy, w przypadku, gdy słuchacz:

 • stawia się na zajęcia pod wpływem alkoholu
 • stawia się na zajęcia pod wpływem innych środków odurzających
 • uniemożliwia prowadzenie zajęć poprzez nieodpowiednie zachowanie
 • nie stosuje się do regulaminu placówki
 • nie wniósł w wyznaczonym terminie opłaty za wybraną formę zajęć

W przypadku skreślenia z listy uczestników kursu, słuchaczowi nie przysługuje prawo do zwrotu żadnej części opłaty za kurs.

§ 10

Środki finansowe na działalność placówki są uzyskiwane z opłat wnoszonych przez słuchaczy za kursy oraz z wpływów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Małgorzatę Kizerwetter.

§ 11

Prowadzenie rozliczeń finansowych placówki należy do osoby prowadzącej placówkę lub do powołanych przez nią osób.

§ 12

Warunkiem przyjęcia na kursy organizowane przez placówkę jest:

 • osiągnięcie pełnoletności
 • posiadanie wykształcenia średniego o dowolnym kierunku
 • złożenie formularza zgłoszeniowego
 • uiszczenie stosownej opłaty
 • Przyjęcia na kursy stacjonarne, seminaria i praktyki odbywają się według kolejności zgłoszeń, stosownie do ilości miejsc na danym szkoleniu.