Nazwa:
Manipulacje Powięziowe dla Psów / Canine Fascial Manipulation® Kurs Level II

Termin:
04-07.09.2023

Miejsce:
Animal Active Warszawa,
Łopuszańska 91
Warszawa

Do kogo skierowany jest kurs
Kurs ten jest przeznaczony dla terapeutów manipulacji powięziowych dla psów poziom I.

Prowadzący:
Tuulia Luomala, Mika Pihlman
Tuulia Luomala fizjoterapeutka z Finlandii, ukończyła Uniwersytet Nauk Stosowanych w Tampere jako Fizjoterapeuta. Od 2000 r. Pracuje jako terapeuta w prywatnej praktyce, wykładowca i nauczyciel. Tuulia ma bogate doświadczenie praktyczne w rehabilitacji układu mięśniowo-szkieletowego u ludzi i zwierząt. Skupia się na anatomii powięziowej, manipulacji powięziowej i praktycznych zastosowaniach leczenia powięziowego i ćwiczeń zarówno u ludzi, jak i zwierząt. Tuulia pracuje jako przewodniczący fińskiego stowarzyszenia fizjoterapeutów zwierząt od 4 lat.

Zaczęła rozwijać metodę Manipulacji Powięziowych dla zwierząt prawie 10 lat temu, wraz z Miką Pihlmanem oraz rodziną Stecco. Tuulia pracuje ze zwierzętami blisko 20 lat, doskonaląc swoje techniki manualne w oparciu o różne koncepcje od osteopatii po Maitlanda, akupunkturę i wiele technik powięziowych. Jej prace badawcze i artykuły skupiają się głównie na systemie mięśniowo- powięziowym zarówno u ludzi jak i zwierząt.

Niedawno opublikowała następujące książki:

1) Praktyczny przewodnik po manipulacji Fascial: podejście oparte na dowodach i badaniach klinicznych. 2016. Elsevier;
2) Powięź: Z perspektywy klinicznej. 2016. VK-Kustannus.

Program kursu:

Dzień 1

9.00 Powitanie i wprowadzenie Prezentacja
9.30 – 10.15 Podstawowe założenia Animal Fascial Manipulation ©: Tworzenie Centrów Fuzji (CF). Teoria
10.15 – 12.00 CF w całym systemie powięziowym Teoria + praktyka
12.00 – 13.00 Przerwa obiadowa
13.00 – 15.30 CF w praktyce Praktyka
15.30 – 15.45 Przerwa kawowa
15.45 – 17.00 Porównanie CC i CF Teoria

 

Dzień 2

9.00 – 9.45 Fenomen systemu powięziowego Teoria
9.45 – 10.00 Przerwa kawowa
10.00 – 12.00 Animal FM w praktyce, praca w grupach Praktyka
12.00 – 13.00 Przerwa obiadowa
13.00 – 14.30 Animal FM w praktyce, demonstracja MOVE, poziom 2 Praktyka
14.30 – 15.30 Move, praca w grupach Praktyka
15.30 – 15.45 Przerwa kawowa
15.45 – 17.00 AFM protokół leczenia Teoria

 

Dzień 3

9.00 – 9.45 Anatomia powięzi, wskazania do Animal FM – podstawy z tkankowego punktu widzenia Teoria
9.45 – 10.00 Przerwa kawowa
10.00 – 12.00 Formowanie się spirali Teoria + praktyka
12.00 – 13.00 Przerwa obiadowa
13.00 – 15.00 Spirale u zwierząt, praca w grupach Praktyka
15.45 – 16.00 Przerwa kawowa
16.00 – 17.00 Tabela oceny Animal Fascial Manipulation poziom 2. (od anamnezy do hipotezy – skróty; od hipotezy do leczenia – procedura, weryfikacja) leczenie, ponowna ocena. Pytania. Teoria

 

Dzień  4

9.00 – 9.45 Manipulacje powięziowe – Leczenie, palpacja,  protokół, densyfikacje powięzi Teoria
9.45 – 10.00 Przerwa kawowa
10.00 – 12.00 Leczenie, praca w grupach Praktyka
12.00 – 13.00 Przerwa obiadowa
13.00 – 15.00 Animal fascial manipulation w praktyce – przekątne, spiralne, CC + CF. Tworzenie systemu powięziowego Praktyka
15.00 – 15.15 Przerwa kawowa
15.15 – 16.00 Demonstracja leczenia Teoria

 

Koszt udziału
Absolwenci SFZ – 1000 Euro
Pozostali uczestnicy – 1050 Euro
Uwaga! Wpłaty przyjmujemy wyłącznie w Euro
* Cena obejmuje: udział w części wykładowej i praktycznej, materiały, przerwy kawowe
* Cena nie obejmuje: zakwaterowanie oraz pozostałe wyżywienie
* Opłata może być wniesiona w dwóch ratach:

– 50% kwoty w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia
– 50% kwoty w ciągu 3 miesięcy od zgłoszenia, maksymalnie do 10.07.2023.

Poprzez zgłoszenie rozumie się wypełnienie formularza on-line: https://zoofizjoterapia.edu.pl/formularz-zgloszeniowy/

 

Nr konta do wpłat:
Studium Fizjoterapii Zwierząt sp. z o. o.
34 2490 0005 0000 4600 3800 4705 EUR
Szymanowice 14
55-311 Kostomłoty
Więcej szczegółów na temat kursu i organizacji:
Karolina Paździoch + 48 696 364 355

W przypadku rezygnacji z kursu w terminie do 10.07.2023 przysługuje zwrot wniesionej kwoty za kurs po potrąceniu kosztów manipulacyjnych (100 Euro).
W przypadku rezygnacji po 10.07.2023, nie przysługuje prawo zwrotu wniesionej kwoty.

 

Canine Fascial Manipulation® Course, level IIA (diagonals) + B (spirals)

FASCIAL MANIPULATION® METHOD by Luigi Stecco

4 – day course

Participants – who can join the course?
These course is intended for the graduates of the Animal FASCIAL MANIPULATION® level I course.

Trainers:
Tuulia Luomala, Mika Pihlman

Tuulia Luomala,
physiotherapist from Finland, started to develop animal fascial manipulation 6 years ago, together with Mika Pihlman and Stecco family. Tuulia has been working with animals and humans 17 years. She has studied many manual approaches from osteopathic techniques to Maitland concept, acupuncture and various fascial techniques. Same time she has been studying and writing articles and books about human and animal myofascial systems. She has conducted many animal dissection courses in Finland.

http://www.hakkarinhelmi.com/
http://www.myfascia.fi/

Date: 
04-07.09.2023

Place: 
Animal Active Warszawa
Ul. Łopuszańska 91
Warszawa, Poland

Program:

Day 1

9.00 Welcome and Introduction to the Course Presentation
9.30 – 10.15 Basic Principles of Animal Fascial       Manipulation ©: retinaculas and formation of CFs. Coffee at the same time Theory
10.15 – 12.00 CFs of the whole fascial system, diagonals Theory + practical
12.00 – 13.00 Lunch
13.00 – 15.30 CFs in practice, formation of diagonals Practical
15.30 – 15.45 Break
15.45 – 17.00 Comparison of CCs and CFs Theory

 

Day 2

9.00 – 9.45 Fascial phenomenons, receptors Theory
9.45 – 10.00 Break
10.00 – 12.00 Animal FM in practise, students treating the animals in minigroups Practical
12.00 – 13.00 Lunch
13.00 – 14.30 Animal FM in practise, instructor Introducing MOVE, level 2 Practical
14.30 – 15.30 Move, students in minigroups Practical
15.30 – 15.45 Break
15.45 – 17.00 AFM treatment protocol, diagonals Theory

 

Day 3

9.00 – 9.45 Fascial anatomy, indications for Animal FM – basics from tissue point of view Theory
9.45 – 10.00 Break
10.00 – 12.00 Formation of the spirals Theory + practise
12.00 – 13.00 Lunch
13.00 – 15.00 Spirals in animals, students in minigroups Practical
15.45 – 16.00 Break
16.00 – 17.00 The Assessment Chart for Animal Fascial Manipulation level 2. (from  anamnesis to hypothesis – abbreviations; from hypothesis to treatment – procedure, verification)treatment, reassessment. Questions. Theory

 

 

Day 4

9.00 – 9.45 Manipulation of the Fascia – Treatment, palpational protocol, densification of the fascia Theory
9.45 – 10.00 Break
10.00 – 12.00 Treatments for the animals – students in minigroups Practical
12.00 – 13.00 Lunch
13.00 – 15.00 Animal fascial manipulation in practise – diagonals, spirals, CCs + CFs. Forming the fascial network Practical

 

15.00 – 15.15 Break
15.15 – 16.00 Conclusion, discussion and closing. Theory

Costs of participation:
SFZ graduates – 1000 Euro
Other participants – 1050 Euro

Attention! We only accept payments in Euro.

* The price includes: participation in the lecture and practical part, materials, coffee breaks
* The price does not include: accommodation and other meals
* The fee can be paid in two installments:

– 50% of the amount within two weeks from the date of notification
– 50% of the amount within 3 months of notification, up to 10.07.2023

The application is understood as filling in the online REGISTRATION FORM.
Account number for payments:

Studium Fizjoterapii Zwierząt sp. z o. o.
PL 34 2490 0005 0000 4600 3800 4705 EUR
SWIFT Alior Bank: ALBPPLPW

Szymanowice 14
55-311 Kostomłoty

More details about the course and organization:
Karolina Paździoch + 48 696 364 355

In the event of resignation from the course by 10.07.2023, the amount paid for the course will be refunded after reduction of handling costs (100 Euro).
In case of resignation after 10.07.2023, there is no right to a refund of the amount paid.

Polish

Nazwa:
Manipulacje Powięziowe dla Psów / Canine Fascial Manipulation® Kurs Level II

Termin:
04-07.09.2023

Miejsce:
Animal Active Warszawa,
Łopuszańska 91
Warszawa

Do kogo skierowany jest kurs
Kurs ten jest przeznaczony dla terapeutów manipulacji powięziowych dla psów poziom I.

Prowadzący:
Tuulia Luomala, Mika Pihlman
Tuulia Luomala fizjoterapeutka z Finlandii, ukończyła Uniwersytet Nauk Stosowanych w Tampere jako Fizjoterapeuta. Od 2000 r. Pracuje jako terapeuta w prywatnej praktyce, wykładowca i nauczyciel. Tuulia ma bogate doświadczenie praktyczne w rehabilitacji układu mięśniowo-szkieletowego u ludzi i zwierząt. Skupia się na anatomii powięziowej, manipulacji powięziowej i praktycznych zastosowaniach leczenia powięziowego i ćwiczeń zarówno u ludzi, jak i zwierząt. Tuulia pracuje jako przewodniczący fińskiego stowarzyszenia fizjoterapeutów zwierząt od 4 lat.

Zaczęła rozwijać metodę Manipulacji Powięziowych dla zwierząt prawie 10 lat temu, wraz z Miką Pihlmanem oraz rodziną Stecco. Tuulia pracuje ze zwierzętami blisko 20 lat, doskonaląc swoje techniki manualne w oparciu o różne koncepcje od osteopatii po Maitlanda, akupunkturę i wiele technik powięziowych. Jej prace badawcze i artykuły skupiają się głównie na systemie mięśniowo- powięziowym zarówno u ludzi jak i zwierząt.

Niedawno opublikowała następujące książki:

1) Praktyczny przewodnik po manipulacji Fascial: podejście oparte na dowodach i badaniach klinicznych. 2016. Elsevier;
2) Powięź: Z perspektywy klinicznej. 2016. VK-Kustannus.

Program kursu:

Dzień 1

9.00 Powitanie i wprowadzenie Prezentacja
9.30 – 10.15 Podstawowe założenia Animal Fascial Manipulation ©: Tworzenie Centrów Fuzji (CF). Teoria
10.15 – 12.00 CF w całym systemie powięziowym Teoria + praktyka
12.00 – 13.00 Przerwa obiadowa
13.00 – 15.30 CF w praktyce Praktyka
15.30 – 15.45 Przerwa kawowa
15.45 – 17.00 Porównanie CC i CF Teoria

 

Dzień 2

9.00 – 9.45 Fenomen systemu powięziowego Teoria
9.45 – 10.00 Przerwa kawowa
10.00 – 12.00 Animal FM w praktyce, praca w grupach Praktyka
12.00 – 13.00 Przerwa obiadowa
13.00 – 14.30 Animal FM w praktyce, demonstracja MOVE, poziom 2 Praktyka
14.30 – 15.30 Move, praca w grupach Praktyka
15.30 – 15.45 Przerwa kawowa
15.45 – 17.00 AFM protokół leczenia Teoria

 

Dzień 3

9.00 – 9.45 Anatomia powięzi, wskazania do Animal FM – podstawy z tkankowego punktu widzenia Teoria
9.45 – 10.00 Przerwa kawowa
10.00 – 12.00 Formowanie się spirali Teoria + praktyka
12.00 – 13.00 Przerwa obiadowa
13.00 – 15.00 Spirale u zwierząt, praca w grupach Praktyka
15.45 – 16.00 Przerwa kawowa
16.00 – 17.00 Tabela oceny Animal Fascial Manipulation poziom 2. (od anamnezy do hipotezy – skróty; od hipotezy do leczenia – procedura, weryfikacja) leczenie, ponowna ocena. Pytania. Teoria

 

Dzień  4

9.00 – 9.45 Manipulacje powięziowe – Leczenie, palpacja,  protokół, densyfikacje powięzi Teoria
9.45 – 10.00 Przerwa kawowa
10.00 – 12.00 Leczenie, praca w grupach Praktyka
12.00 – 13.00 Przerwa obiadowa
13.00 – 15.00 Animal fascial manipulation w praktyce – przekątne, spiralne, CC + CF. Tworzenie systemu powięziowego Praktyka
15.00 – 15.15 Przerwa kawowa
15.15 – 16.00 Demonstracja leczenia Teoria

 

Koszt udziału
Absolwenci SFZ – 1000 Euro
Pozostali uczestnicy – 1050 Euro
Uwaga! Wpłaty przyjmujemy wyłącznie w Euro
* Cena obejmuje: udział w części wykładowej i praktycznej, materiały, przerwy kawowe
* Cena nie obejmuje: zakwaterowanie oraz pozostałe wyżywienie
* Opłata może być wniesiona w dwóch ratach:

– 50% kwoty w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia
– 50% kwoty w ciągu 3 miesięcy od zgłoszenia, maksymalnie do 10.07.2023.

Poprzez zgłoszenie rozumie się wypełnienie formularza on-line: https://zoofizjoterapia.edu.pl/formularz-zgloszeniowy/

 

Nr konta do wpłat:
Studium Fizjoterapii Zwierząt sp. z o. o.
34 2490 0005 0000 4600 3800 4705 EUR
Szymanowice 14
55-311 Kostomłoty
Więcej szczegółów na temat kursu i organizacji:
Karolina Paździoch + 48 696 364 355

W przypadku rezygnacji z kursu w terminie do 10.07.2023 przysługuje zwrot wniesionej kwoty za kurs po potrąceniu kosztów manipulacyjnych (100 Euro).
W przypadku rezygnacji po 10.07.2023, nie przysługuje prawo zwrotu wniesionej kwoty.

 

English

Canine Fascial Manipulation® Course, level IIA (diagonals) + B (spirals)

FASCIAL MANIPULATION® METHOD by Luigi Stecco

4 – day course

Participants – who can join the course?
These course is intended for the graduates of the Animal FASCIAL MANIPULATION® level I course.

Trainers:
Tuulia Luomala, Mika Pihlman

Tuulia Luomala,
physiotherapist from Finland, started to develop animal fascial manipulation 6 years ago, together with Mika Pihlman and Stecco family. Tuulia has been working with animals and humans 17 years. She has studied many manual approaches from osteopathic techniques to Maitland concept, acupuncture and various fascial techniques. Same time she has been studying and writing articles and books about human and animal myofascial systems. She has conducted many animal dissection courses in Finland.

http://www.hakkarinhelmi.com/
http://www.myfascia.fi/

Date: 
04-07.09.2023

Place: 
Animal Active Warszawa
Ul. Łopuszańska 91
Warszawa, Poland

Program:

Day 1

9.00 Welcome and Introduction to the Course Presentation
9.30 – 10.15 Basic Principles of Animal Fascial       Manipulation ©: retinaculas and formation of CFs. Coffee at the same time Theory
10.15 – 12.00 CFs of the whole fascial system, diagonals Theory + practical
12.00 – 13.00 Lunch
13.00 – 15.30 CFs in practice, formation of diagonals Practical
15.30 – 15.45 Break
15.45 – 17.00 Comparison of CCs and CFs Theory

 

Day 2

9.00 – 9.45 Fascial phenomenons, receptors Theory
9.45 – 10.00 Break
10.00 – 12.00 Animal FM in practise, students treating the animals in minigroups Practical
12.00 – 13.00 Lunch
13.00 – 14.30 Animal FM in practise, instructor Introducing MOVE, level 2 Practical
14.30 – 15.30 Move, students in minigroups Practical
15.30 – 15.45 Break
15.45 – 17.00 AFM treatment protocol, diagonals Theory

 

Day 3

9.00 – 9.45 Fascial anatomy, indications for Animal FM – basics from tissue point of view Theory
9.45 – 10.00 Break
10.00 – 12.00 Formation of the spirals Theory + practise
12.00 – 13.00 Lunch
13.00 – 15.00 Spirals in animals, students in minigroups Practical
15.45 – 16.00 Break
16.00 – 17.00 The Assessment Chart for Animal Fascial Manipulation level 2. (from  anamnesis to hypothesis – abbreviations; from hypothesis to treatment – procedure, verification)treatment, reassessment. Questions. Theory

 

 

Day 4

9.00 – 9.45 Manipulation of the Fascia – Treatment, palpational protocol, densification of the fascia Theory
9.45 – 10.00 Break
10.00 – 12.00 Treatments for the animals – students in minigroups Practical
12.00 – 13.00 Lunch
13.00 – 15.00 Animal fascial manipulation in practise – diagonals, spirals, CCs + CFs. Forming the fascial network Practical

 

15.00 – 15.15 Break
15.15 – 16.00 Conclusion, discussion and closing. Theory

Costs of participation:
SFZ graduates – 1000 Euro
Other participants – 1050 Euro

Attention! We only accept payments in Euro.

* The price includes: participation in the lecture and practical part, materials, coffee breaks
* The price does not include: accommodation and other meals
* The fee can be paid in two installments:

– 50% of the amount within two weeks from the date of notification
– 50% of the amount within 3 months of notification, up to 10.07.2023

The application is understood as filling in the online REGISTRATION FORM.
Account number for payments:

Studium Fizjoterapii Zwierząt sp. z o. o.
PL 34 2490 0005 0000 4600 3800 4705 EUR
SWIFT Alior Bank: ALBPPLPW

Szymanowice 14
55-311 Kostomłoty

More details about the course and organization:
Karolina Paździoch + 48 696 364 355

In the event of resignation from the course by 10.07.2023, the amount paid for the course will be refunded after reduction of handling costs (100 Euro).
In case of resignation after 10.07.2023, there is no right to a refund of the amount paid.