Nazwa:
Manipulacje Powięziowe dla Psów / Canine Fascial Manipulation®
Kurs Level I
Tematyka:
4-dniowy kurs
Kurs składa się z części teoretycznych i zajęć praktycznych.
Obejmuje w szczegółach anatomię i fizjologię systemu powięziowego, model biomechaniczny i anatomiczne umiejscowienie punktów na zwierzętach stosowanych w technice manipulacji powięziowej .
Kurs pokaże uczestnikom, jak ważne jest zrozumienie powięzi, jej trójwymiarowej sieci, jak istotna jest identyfikacja dysfunkcji układu mięśniowo-szkieletowego w odniesieniu do systemu powięziowego zwierząt i zastosowanie systemu manipulacji powięziowych, jak nauczał Luigi Stecco.
Celem kursu jest zidentyfikowanie określonych punktów powięzi powodujących ograniczenia ruchu, a następnie manipulowanie nimi. Absolwenci kursu zdobędą wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne, które umożliwią przeprowadzenie diagnostyki zaburzeń ruchomości powięzi oraz leczenia tych zaburzeń poprzez manipulacje powięziowe.
Forma kursu to połączenie elementów teoretycznych i praktycznych oraz pokazy wszystkich etapów leczenia na żywo oraz samodzielne ich wykonanie pod okiem Prowadzących.

Program kursu

Czwartek 05.03. 2020

9.00 Powitanie i wprowadzenie do kursu Prezentacja
9.00 – 10.00 Podstawowe założenia Animal Fascial Manipulation ©

Anatomia systemu powięziowego

Teoria
10.00 – 10.15 Przerwa kawowa
10.15 – 12.00  Podstawowe zasady Animal Fascial Manipulation

Anatomia systemu powięziowego ciąg dalszy

Teoria
12.00-13.00 Przerwa obiadowa
13.00-15.30  Palpacja sekwencji, linie – Ante-/retro-/latero-/mediomotion/ekstra and intrarotation Zajęcia praktyczne
15.30-15.45  Przerwa kawowa
15.45 – 17.00 Demonstracja terapii Zajęcia praktyczne

Piątek 06.03.2020

9.00 – 9.45   Fenomen systemu powięziowego Teoria
9.45 – 10.00 Przerwa kawowa
10.00 – 12.00 Jednostki mięśniowo-powięziowe, centra koordynacji Zajęcia praktyczne
10.45- 12.00 AFM protokół leczenia Teoria
12.00 – 13.00 Przerwa obiadowa
13.00 – 15.30 Centra koordynacji w praktyce Zajęcia praktyczne
15.30 – 15.45 Przerwa kawowa Zajęcia praktyczne
15.45-17.00 AFM protokół leczenia Teoria

Sobota 07.03.2020

9.00 – 9.45 Densyfikacje Teoria
9.45 – 10.00 Przerwa kawowa
10.00 – 12.00 MOVE w teorii Teoria
12.00 – 13.00 Przerwa obiadowa
13.00 – 15.45 MOVE + PAVE na zwierzętach Zajęcia praktyczne
15.45 – 16.00 Przerwa kawowa
16.00 – 17.00 Demonstracja leczenia Teoria

Niedziela 08.03.2020

9.00 – 9.45 Tabela oceny Teoria
9.45 – 10.00 Przerwa kawowa
10.00 – 12.00 Terapia w praktyce, praca w podgrupach Zajęcia praktyczne
12.00 – 13.00 Przerwa obiadowa
13.00 – 15.00 Protokół leczenia AFM, podsumowanie i dyskusja Teoria

Termin
5-8.03. 2020 r
Miejsce
Animal Active Warszawa,
ul. Łopuszańska 91
Warszawa
Do kogo skierowany jest kurs
Kurs ten jest przeznaczony dla zoofizjoterapeutów, osteopatów, lekarzy weterynarii i innych terapeutów zajmujących się leczeniem zwierząt, z dobrą praktyczną wiedzą na temat anatomii mięśniowo-szkieletowej, fizjologii i biomechaniki. Podczas zapisów będziemy wymagali skanów zaświadczeń potwierdzających wykształcenie kierunkowe.
Prowadzący:
Tuulia Luomala, Mika Pihlman
Tuulia Luomala fizjoterapeutka z Finlandii, ukończyła Uniwersytet Nauk Stosowanych w Tampere jako Fizjoterapeuta. Od 2000 r. Pracuje jako terapeuta w prywatnej praktyce, wykładowca i nauczyciel. Tuulia ma bogate doświadczenie praktyczne w rehabilitacji układu mięśniowo-szkieletowego u ludzi i zwierząt. Skupia się na anatomii powięziowej, manipulacji powięziowej i praktycznych zastosowaniach leczenia powięziowego i ćwiczeń zarówno u ludzi, jak i zwierząt. Tuulia pracuje jako przewodniczący fińskiego stowarzyszenia fizjoterapeutów zwierząt od 4 lat.
Zaczęła rozwijać metodę Manipulacji Powięziowych dla zwierząt prawie 10 lat temu, wraz z Miką Pihlmanem oraz rodziną Stecco. Tuulia pracuje ze zwierzętami blisko 20 lat, doskonaląc swoje techniki manualne w oparciu o różne koncepcje od osteopatii po Maitlanda, akupunkturę i wiele technik powięziowych. Jej prace badawcze i artykuły skupiają się głównie na systemie mięśniowo- powięziowym zarówno u ludzi jak i zwierząt.
Niedawno opublikowała następujące książki: 1) Praktyczny przewodnik po manipulacji Fascial: podejście oparte na dowodach i badaniach klinicznych. 2016. Elsevier; 2) Powięź: Z perspektywy klinicznej. 2016. VK-Kustannus.

http://www.fascialmanipulation.com/pl/

* Koszt udziału

Absolwenci SFZ pozostali uczestnicy
całkowita płatność do 31.12.2019 3700 zł 3900 zł
płatność całkowita po 31.12.2019 4000zł 4100 zł

* Cena obejmuje: udział w części wykładowej i praktycznej, materiały, przerwy kawowe
* Cena nie obejmuje: zakwaterowanie oraz pozostałe wyżywienie
* Opłata może być wniesiona w dwóch ratach:
– 50% kwoty w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia
– 50% kwoty w ciągu 3 miesięcy od zgłoszenia, maksymalnie do 10.02.2020r.

UWAGA!!! Przy zgłoszeniu prosimy o załączenie:
Absolwenci SFZ: numeru zaświadczenia o ukończeniu kursu
Pozostali uczestnicy: zaświadczenie potwierdzające kwalifikacje zawodowe

Poprzez zgłoszenie rozumie się wypełnienie formularza on-line (link do formularza), oraz przesłanie skanów wymaganych dokumentów na adres rekrutacja@zoofizjoterapia.edu.pl
Nr konta do wpłat:
Studium Fizjoterapii Zwierząt sp. Z o. o.
75 2490 0005 0000 4500 1719 2860
Szymanowice 14
55-311 Kostomłoty
Więcej szczegółów na temat kursu i organizacji:
Karolina Paździoch + 48 733-843-423

W przypadku rezygnacji z kursu w terminie do 10.02 przysługuje zwrot wniesionej kwoty za kurs po potrąceniu kosztów manipulacyjnych (300 zł).
W przypadku rezygnacji po 10.02, nie przysługuje prawo zwrotu wniesionej kwoty.

ENG
Canine Fascial Manipulation® Course Level I
FASCIAL MANIPULATION® METHOD by Luigi Stecco
4 – day course
Training is devoted to animal anatomy specific for canine patients.
This course consists of theoretical lessons and hands-on lessons. This course will cover in-depth the anatomy and physiology of the fascial system, the biomechanical model and the anatomic locating of the points on animals as used in the application of the Fascial Manipulation technique.
This course will show the participants the importance of understanding fascia, its 3-D network, the identification of musculoskeletal dysfunctions in reference to the animal fascial system and to apply the Fascial Manipulation system as taught by Luigi Stecco. The goal of the course is to identify specific points of fascia causing movement restrictions and then to manipulate them, often far away from the problem area, to restore movement. These will be taught combining theoretical and practical elements as well as live demonstrations of all steps of treatment.
Date:
5-8.03. 2020 r
Place
Animal Active Warsaw,
ul. Łopuszańska 91
Warsaw/Poland
Trainer:
Tuulia Luomala, Mika Pihlman
Tuulia Luomala,
a physiotherapist from Finland started to develop animal fascial manipulation almost 10 years ago, together with Mika Pihlman and Stecco family.
Tuulia graduated from University of applied sciences of Tampere as Physiotherapist. Since 2000 she has been working as a private practitioner, lecturer, and teacher. Tuulia has strong practical background concerning musculoskeletal rehabilitation of humans and animals. She is focused on fascial anatomy, fascial manipulation and practical applications of fascial treatments and exercises to both, humans and animals. Tuulia has been working as a chairman of the Finnish association of animal physiotherapist for 4 years.
She has recently published the following books: 1) A Practical Guide to Fascial Manipulation: An evidence- and clinical-based approach. 2016. Elsevier; 2) Fascia: From the clinical perspective. 2016. VK-Kustannus.

http://www.fascialmanipulation.com/pl/

Price:
– payment before 31.12.2019 = 3900 PLN
– payment after 31.12.2019 = 4100 PLN

The price includes:
– participation in theoretical lessons and hands-on lessons, materials
– coffee breaks

The price does not include:
– accommodation and other alimentation

Registration
To register for the course please fill in on-line registration form link here.
The course is dedicated for physiotherapists, veterinary nurses, veterinarians, ostheopats, manual therapists and other therapists with a deep knowledge of canine anatomy, physiology, and biomechanics.

`